INTEGRITETS- OCH COOKIEMEDDELANDE

Detta integritets- och cookiemeddelande (”meddelande”) tillhandahålls av Teva Pharmaceutical Industries Ltd. och Teva Sweden AB (”Teva”). Du kan se en förteckning över samtliga av Tevas närstående företag på följande webbplats: Tevapharm.

I detta meddelande hänvisar orden ”vi”, ”oss” och ”vår” till Teva.

Detta meddelandes omfattning

Detta meddelande beskriver hur vi använder dina personuppgifter och dina dataskyddsrättigheter, inklusive rätten att göra invändningar mot en del av den behandling som vi utför. Mer information om dina rättigheter och hur du utövar dem finns i avsnittet ”Hur vi lagrar dina uppgifter och dina rättigheter”.

Detta meddelande gäller för personuppgifter som vi samlar in via: "Webbplatser". Vi behandlar dina personuppgifter när du besöker eller använder våra webbplatser (var och en kallad ”webbplats”). Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över.

Teva ansvarar inte för andra webbplatsers integritetspolicyer eller -rutiner. Vi kan även länka till andra webbplatser som drivs av Teva eller Tevas närstående företag som bedriver sina verksamheter enligt separata integritetspolicyer. Om du skaffar åtkomst till sådana webbplatser via våra webbplatser bör du läsa integritetspolicyn för var och en av dem så att du kan förstå hur de samlar in, använder och delar dina uppgifter.

Kontroller av intressekonflikter

Vi kommer att behandla dina personuppgifter om en av våra medarbetare har informerat om en potentiell intressekonflikt (dvs. en situation där personliga, sociala, ekonomiska, politiska eller andra intressen ges företräde framför Teva) som rör dig.

Din roll som hälsovårdspersonal

 • Teva samlar in uppgifter om hälsovårdspersonal när du samverkar med oss eller våra representanter.

 • Teva samlar också in personuppgifter från ett antal externa datakällor, i synnerhet från offentligt tillgängliga källor som exempelvis offentliga register för hälsovårdspersonal, publicerade tidskrifter och evenemangsmaterial samt från webbplatser för vårdpersonal eller deras arbetsgivare.

 • Teva samlar endast in och behandlar sådana offentligt tillgängliga uppgifter i den utsträckning ändamålet för sådan insamling och behandling är kompatibla med och motsvarar de ursprungliga ändamål som respektive uppgifter görs offentligt tillgängliga för.

 • Teva använder dessutom externa dataleverantörer för att förbättra sin egen kunskap inom vårdsektorn.

 • Dessa uppgifter kommer att omfatta information om din roll, dina kvalifikationer, din specialitet, din arbetsgivare, din erfarenhet, dina utgivna artiklar och annan information som är relaterad till ditt yrke.

Leverantörskontroller

När du samverkar med Teva som leverantör eller är anställd hos en Teva-leverantör kommer vi att behandla dina personuppgifter, inklusive namn, personnummer, yrkesrelaterade kontakter, bankkontouppgifter och andra relaterade uppgifter samt ekonomiska uppgifter.

Hur vi använder dina uppgifter

Vi behandlar de personuppgifter vi samlar in i samband med våra webbplatser för följande ändamål:

 • med ditt samtycke:

  • för att ge dig information om Tevas affärsverksamhet, produkter eller tjänster i direktmarknadsföring via e-post; och
  • för att placera cookies och liknande teknik enligt beskrivningen i avsnittet ”Cookies och relaterad spårningsteknik” nedan.
 • för att ge oss möjlighet att uppnå våra legitimaaffärsintressen, i synnerhet:
  • för att besvara dina frågor eller annan korrespondens som du har skickat via våra webbplatser;
  • för att analysera användningen av våra webbplatser i syfte att kontinuerligt förbättra innehållet och mäta prestanda; samt
  • för att optimera och anpassa användningen av våra webbplatser och våra meddelanden till dig.

Om du är föremål för kontroller av intressekonflikter, kommer vi att behandla dina personuppgifter:

 • för att ge oss möjlighet att uppnå våra legitima affärsintressen, i synnerhet:
  • för att utföra kontroller och bedömningar av intressekonflikter om du har identifierats av en Teva-anställd för en potentiell intressekonflikt med Teva och föra register över detta; samt
  • för att vidta lämpliga åtgärder i syfte att åtgärda intressekonflikter.

Om du är vårdanställd kommer vi att behandla dina personuppgifter:

 • med ditt samtycke (om det krävs enligt gällande lag) för att kontakta dig eller på annat sätt förse dig med information om Tevas produkter eller evenemang.
 • för att ge oss möjlighet att uppnå våra [g1 legitimaaffärsintressen[/g1], i synnerhet:

  • för att utveckla och upprätthålla vår relation med dig och för att bättre förstå vårdsektorn;
  • för att kontakta dig eller på annat sätt förse dig med information om Tevas produkter eller evenemang, med undantag om ditt samtycke krävs enligt gällande lag;
  • för att skräddarsy våra meddelanden till dig baserat på din expertis och dina yrkesrelaterade intressen;
  • för att analysera din användning av våra webbplatser, dina intressen och din erfarenhet, samla in information avseende eventuella telefonsamtal eller besök från våra representanter;
 • för att utföra och följa upp utbildning, information och kommunikationsåtgärder, t.ex. för att bjuda in dig till symposier, konferenser, seminarier eller debatter och genomföra marknadsundersökningar, vetenskapligt samarbete eller forskning;
  • innan vi ingår avtal om personliga tjänster med dig, för att kontrollera att din yrkesexpertis och erfarenhet stämmer överens med vårt identifierade behov av den tjänsten (detta är en rättslig förpliktelse i vissa fall); samt
  • för att bedöma de inköp du har gjort och andra uppgifter som har samlats in från dig och ingår i dina marknadsföringsinställningar samt hur du besöker våra relevanta webbplatser (endast om tillämpligt).

för att efterleva våra rättsliga förpliktelser:

 • innan vi ingår avtal om personliga tjänster med dig, för att kontrollera att din yrkesexpertis och erfarenhet stämmer överens med vårt identifierade behov av den tjänsten.

om vi ingår ett avtal med dig, för att utföra avtalet, i synnerhet:

 • för att uppfylla alla våra förpliktelser som är skyldiga dig enligt sådant avtal, t.ex. för att hantera dina beställningar och göra betalningar till dig; samt
 • för att hantera beställningar, frågor och klagomål avseende produkter om du har gjort beställningar, ställt frågor eller skickat in klagomål.

Om du är en [g1]leverantör[/g1] eller anställd hos en leverantör, kommer vi att behandla dina personuppgifter:

 • För att utföra vårt avtal med dig, inklusive arrangera betalning för tillhandahållandet av dina tjänster.
 • för att ge oss möjlighet att uppnå våra legitima affärsintressen, i synnerhet:
  • för att hantera vår affärsrelation med dig/din arbetsgivare;
  • för att planera, genomföra och övervaka verksamheten och våra leverantörsavtal;
  • för marknadsundersökningar;
  • för att undersöka anklagelser om tjänstefel; samt
  • för due diligence av Tevas verksamhet i händelse av sammanslagningar och förvärv.

Vi genomför också allmän behandling av personuppgifter:

 • med ditt samtycke så som beskrivs i varje samtycke vi har bett dig om;
 • för att hantera eventuella frågor eller klagomål som du kan ha om Teva eller Tevas personal (detta ingår i våra legitima intressen);
 • för att uppfylla rättsliga (inklusive våra beskattnings- och redovisningsförpliktelser), reglerande, farmakovigilans- och efterlevnadskrav, i synnerhet för att besvara förfrågningar om information från myndigheter;
 • för att efterleva alla rättsliga och självreglerande förpliktelser, inklusive förpliktelser avseende transparens och utlämnande eller regler mot gåvor (detta kan antingen vara i våra legitima intressen eller en rättslig förpliktelse);
 • för att hantera och besvara förfrågningar om medicinska uppgifter (detta kan antingen vara i våra legitima intressen eller en rättslig förpliktelse); samt
 • för att använda uppgifter i samband med tvistlösning, rättsliga anspråk och efterlevnads- och utredningsändamål så som Teva anser att de är nödvändiga (inklusive utlämnande av sådana uppgifter i samband med rättsliga förfaranden eller processer) (detta kan antingen vara i våra legitima intressen eller en rättslig förpliktelse).

Detta är obligatoriskt när vi samlar in personuppgifter för att utföra vårt avtal med dig eller för att efterleva våra rättsliga förpliktelser. Vi kommer inte att kunna utföra avtalet eller kan komma att förhindras från att efterleva våra rättsliga förpliktelser gentemot dig eller tredje parter (t.ex. obligatorisk rapportering, beskattning och redovisning) utan dessa uppgifter. I alla andra fall är tillhandahållandet av de efterfrågade personuppgifterna valfritt, men det kan påverka din förmåga att få vissa tjänster eller delta i vissa aktiviteter där uppgifterna behövs för dessa ändamål.

Legitima intressen

Du kan se mer information om balansering av Tevas legitima intressen genom att kontakta oss på de adresser som anges i avsnittet ”Dina rättigheter” nedan.

Delning av dina personuppgifter

Teva lämnar ut dina personuppgifter för följande kategorier av mottagare (i varje fall endast om det är nödvändigt för att uppfylla deras funktioner):

 • vår personal (inklusive medarbetare och externa konsulter), yrkesmässiga rådgivare och ombud;
 • andra funktioner och företag inom Teva-koncernen över hela världen, t.ex. Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. i Israel, Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Teva Croatia (PLIVA HRVATSKA), Teva Romania och Teva Pharmaceuticals USA Ltd, som tillhandahåller IT-support, IT-hosting och andra koncerntjänster som HR, ekonomi och annat stöd;
 • externa tjänsteleverantörer som behandlar dina personuppgifter å Tevas vägnar och som är bundna av avtalsförpliktelser att hålla dina personuppgifter konfidentiella och tillräckligt säkra, t.ex.: leverantörer av IT-support, webbplatshosting, CRM-hosting, evenemangshantering och statistik;
 • med avseende på leverantören och personuppgifter om leverantörens personal, tjänsteleverantörer för administrations, konsultrådgivning och logistisk support, investeringsfirmor för administration av förmåner och utbildningsleverantörer;
 • förfrågnings- och annan databashosting och -support, olika HR-, rese- och administrationsrelaterade tjänster. myndigheter (inklusive skattemyndigheter), reglerande organ och polisiära tjänstemän om det är nödvändigt för de ändamål som anges ovan, om det krävs enligt gällande lag eller om det är nödvändigt för rättsligt skydd av våra legitima intressen i enlighet med tillämpliga lagar.

om du är vårdanställd, relevanta tillsynsmyndigheter som EMA och farmaceutiska självreglerande organ, t.ex. EFPIA; våra externa källor till personuppgifter om vi måste bekräfta och har samtyckt till att hjälpa dem med uppgifters riktighet (t.ex. om du är vårdanställd kan vi dela personuppgifter med våra externa källor om vi får kännedom om att du har flyttat till en ny roll); i samband med utförandet av våra relationer, skyddet av våra legitima intressen eller efterlevnaden av våra rättsliga förpliktelser kan vi lämna dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, t.ex. banker, posttjänsteleverantörer, advokater, revisorer osv.

När vi arbetar med sådana leverantörer måste vi kräva att de strikt efterlever alla tillämpliga dataskyddsregler och lagar, såväl som de specifika regler som gäller för deras aktiviteter och skyddet av de uppgifter som de behandlar under sådana aktiviteter; i händelse av att verksamheten säljs eller integreras med en annan verksamhet, potentiellt våra rådgivare, alla presumtiva köpares rådgivare och eventuella nya ägare av verksamheten och tredje parter (och deras rådgivare) som vi slås samman med eller förvärvar i framtiden.

Teva kommer under inga omständigheter att sälja, hyra ut eller distribuera eller gör några personuppgifter kommersiellt tillgängliga för någon tredje part.

Cookies och relaterad spårningsteknik

Användning av cookies på webbplatsen

Teva använder cookies för att samla in information om dig och lagra dina online-inställningar. Cookies är textfiler som innehåller små mängder med information och som hämtas till din enhet när du besöker en webbplats. Cookies skickas sedan tillbaka till webbplatsen när du återvänder till den: detta är användbart eftersom det ger webbplatsen möjlighet att känna igen din enhet. Ytterligare information om cookies finns på www.allaboutcookies.org.

Om du vill ta bort cookies som redan finns i din dator bör du läsa hjälp- och supportinformationen för din webbläsare för att få anvisningar om hur man hittar den fil eller katalog där cookies lagras. Information om hur man raderar eller hanterar cookies är också tillgänglig på www.allaboutcookies.org.

Observera att om du tar bort våra cookies (eller avaktiverar cookies i framtiden) kan det hända att du inte kan använda vissa delar av eller funktioner på webbplatsen.

Teva använder följande kategorier av cookies på webbplatsen:

Kategori 1: Strikt nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och de kan inte stängas av i våra system. De är vanligtvis bara inställda som svar på åtgärder du gör på webbplatsen som innefattar en begäran om tjänster, som t.ex. att ställa in dina sekretesspreferenser, logga in eller fylla i formulär. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar eller varnar dig om dessa cookies, men vissa delar av webbplatsen kommer då inte att fungera.

Kategori 2: Prestandacookies

Dessa cookies samlar in information om hur personer använder webbplatsen. Vi använder exempelvis dessa cookies för att hjälpa oss att förstå hur kunder kommer till webbplatsen, navigerar på eller använder webbplatsen och markera områden där vi kan förbättra oss, t.ex. navigering, användarupplevelser och marknadsföringskampanjer.

Den insamlade informationen används endast för att förbättra webbplatsens funktion. Vi använder exempelvis Google Analytics för att få bättre kunskap om hur kunder använder webbplatsen.

Om du inte vill att Google Analytics ska användas i din webbläsare kan du installera detta Google-tillägg: Google Analytics Opt-out Browser.

Kategori 3: Funktionscookies

Dessa cookies är inställda för att förbättra funktionalitet och personalisering på webbplatsen. Dessa cookies kommer ihåg olika val som du gör (t.ex. språkval). De kan sedan användas för att ge dig en upplevelse som är lämpligare för dina val och för att göra dina besök på webbplatsen mer skräddarsydda.

De uppgifter som samlas in via dessa cookies kan anonymiseras och de kan inte spåra dina webbläsningsaktiviteter på andra webbplatser.

Kategori 4: Cookies för sociala medier

Vår webbplats innehåller knappar som ger dig möjlighet ansluta till följande nätverk för sociala medier: Facebook och LinkedIn. När du samtycker till att vi skickar dina personuppgifter till dessa nätverk eller när du klickar på dessa anslutningsknappar samtycker du till att din enhet kommer att få åtkomst till respektive webbsidor och enhetsdata och annan information om ditt besök kommer att skickas till det relevanta sociala nätverket för att tillhandahålla mätningstjänster, målinriktad reklam och det som på annat sätt framställs i deras integritetspolicyer (tillsammans med information om rättigheter och alternativ för att skydda din integritet).

Dessa är tillgängliga på följande adresser:

Facebook Policy

Linkedin Policy

Vi ansvarar inte för deras efterföljande användning av dina personuppgifter eller några personuppgifter som du ger dem när du har lämnat vår webbplats.

Om du vill utöva dina rättigheter som registrerad över de personuppgifter som delas med en extern social mediewebbplats kan du antingen kontakta oss på EUprivacy@tevaeu.com eller LinkedIn eller Facebook enligt deras integritetspolicyer. Följ länken för att hantera dina cookieinställningar om du vill ta tillbaka ditt samtycke.

Kategori 5: Reklamcookies

Dessa cookies används för att leverera annonser som är mer relevanta för dig och dina intressen. De används dessutom för att begränsa antalet gånger du får se en annons, såväl som för att hjälpa till att mäta reklamkampanjers effektivitet. De placeras normalt ut av reklamnätverk med tillstånd från oss. De kommer ihåg att du har besökt webbplatsen och denna information delas med andra organisationer, t.ex. annonsörer.

Lagringstid:

Där vi placerar cookies direkt, lagrar vi vanligtvis information som samlats in från kakor i högst 6 månader.

Användning av spårningspixlar

Vissa sidor på vår webbplats och e-postmeddelanden som vi kan skicka kan innehålla elektroniska bilder som kallas spårningspixlar (kallas ibland transparenta gif-filer eller pixeltaggar) och som ger oss möjlighet att räkna användare som har besökt dessa sidor eller läst våra e-postmeddelanden.

Spårningspixlar samlar endast in begränsad information som omfattar ett cookienummer, tid och datum för en sidvisning samt en beskrivning av den sida som innehåller spårningspixeln. Dessa spårningspixlar innehåller inga personuppgifter och används endast för att spåra effektiviteten i en viss kampanj.

Hur vi lagrar dina uppgifter

Om vi har ett avtal med dig kommer dina personuppgifter att lagras under hela avtalsperioden och under en lämplig tid efter uppsägning av avtalet i ditt land för att skydda oss mot eventuella rättsliga anspråk. I annat fall kommer dina uppgifter att lagras under två år eller så som rimligen krävs för de ändamål som anges ovan, i enlighet med tillämpliga lagar.

Du kan begära mer information om dina specifika omständigheter genom att kontakta EUPrivacy@tevaeu.com

Dina personuppgifters sekretess och säkerhet

Teva upprätthåller uppgifters integritet genom att använda relevanta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig eller olaglig behandling av personuppgifter och/eller mot oavsiktlig förlust, utlämnande, åtkomst eller oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller missbruk av personuppgifter.

Tevas medarbetare och personuppgiftsbiträden som agerar på uppdrag av och enligt anvisningar från Teva är avtalsbundna att endast använda dessa uppgifter för ändamål avseende utförandet av deras avtalsförpliktelser och är därför bundna att hålla dina personuppgifter konfidentiella.

Dina rättigheter – endast för Europa

Du kan ha rätt enligt tillämplig lag att be Teva om en kopia av dina uppgifter, att rätta dem, radera dem eller begränsa deras behandling eller att be oss överföra en del av dessa uppgifter till andra organisationer. Du kan också ha rätt att göra invändningar mot viss behandling. Dessa rättigheter kan vara begränsade i vissa situationer – exempelvis om vi kan bevisa att vi har ett rättsligt krav på att behandla dina personuppgifter.

Som besökare på/användare av webbplatsen är det inte nödvändigt för dig att tillhandahålla dina personuppgifter om du inte vill göra det. Men om du bestämmer dig för att inte tillhandahålla dina personuppgifter kan vi eventuellt inte utföra de aktiviteter som beskrivs i avsnittet ”Hur vi använder dina uppgifter”. Om du har samtyckt till behandlingen av dina uppgifter har du rätt att ta tillbaka detta samtycke när som helst, utan att det påverkar laglig behandling baserat på samtycket innan du tog tillbaka det.

Du har en absolut rätt att avstå från behandling för direktmarknadsföring när som helst. Du kan göra det genom att följa anvisningarna i den kommunikation som består av elektroniska meddelanden eller genom att kontakta oss med hjälp av de uppgifter som framställs nedan. För vissa webbplatser kan du även ändra vissa marknadsföringsinställningar online.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter eller vill erhålla annan information, t.ex. en kopia av ett test för balansering av legitima intressen, kan du begära den från Tevas dataskyddskontor genom att kontakta oss.

Om du bor i Europa kan du kontakta oss på EUPrivacy@tevaeu.com. För alla andra regioner ska du kontakta oss på IL_Privacy.Tevail@teva.co.il.

Vi hoppas att vi kan besvara alla frågor du kan ha om våra sätt att behandla dina personuppgifter. Men om du har olösta ärenden har du också rätt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten på den plats där du bor, arbetar eller tror att dataskyddsincident har inträffat.

Internationella överföringar

Teva bedriver verksamhet över hela världen och överför din information till de mottagare som framställs i avsnittet ”Delning av dina personuppgifter”, i länder utanför ditt eget land och utanför EES, inklusive till Israel och USA. När Teva överför dina uppgifter till Israel förlitar Teva sig på Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå med avseende på överföring av uppgifter från EU till Israel. Vid överföring till USA använder Teva sig av Pharmaceutical USA Ltd.:s Privacy Shield-certifiering och vid överföring till andra länder utanför EES förlitar Teva sig på Europeiska kommissionens godkända standardavtalsklausuler.

Information om den relevanta mekanismen kan tillhandahållas på begäran till EUprivacy@tevaeu.com.

Ändringar i detta meddelande

Detta meddelande kan ändras då och då. Teva kommer att publicera en uppdaterad version av meddelandet på denna sida och kan informera om ändringar på annat sätt efter behov.

Uppdaterat: December 2019

Tevas integritetsmeddelande för farmakovigilans, medicinsk information och produktreklamationer

Teva” avser Teva Pharmaceutical Industries Ltd. som har sitt huvudkontor på Dvorah Haneviah 124, Tel Aviv, Israel eller dess dotterbolag (eller båda), inklusive den personuppgiftsansvarige, som är Tevas lokala dotterbolag i Sverige:Teva Sweden AB

Teva och din integritet

Att säkerställa patientsäkerhet är oerhört viktigt för Teva och vi tar säker användning av alla våra produkter på allvar. Teva behöver kunna komma i kontakt med personer som kontaktar Teva angående våra produkter för att följa upp och få ytterligare information, svara på förfrågningar eller för att skicka efterfrågat material. Detta integritetsmeddelande beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter (vilket innebär information i vilket format som helst som kan användas, direkt eller indirekt, ensamt eller i kombination med annan information, för att identifiera en person eller som på annat sätt definieras i tillämplig lagstiftning) för att hjälpa oss att uppfylla våra skyldigheter/förfrågningar om farmakovigilans, produkt-/kvalitetsreklamationer och medicinska förfrågningar för att övervaka och säkerställa säkerheten och kvaliteten på alla våra produkter, inklusive läkemedel, kosmetiska produkter, kosttillskott och medicintekniska produkter som vi marknadsför eller har under klinisk utveckling.

Även om detta integritetsmeddelande även gäller för kosmetiska produkter, kosttillskott och medicinskteknisk utrustning, hänvisar det endast till läkemedelssäkerhet för att underlätta läsningen.

Integritetsmeddelandets omfattning

Detta integritetsmeddelande gäller information vi samlar in från eller om dig online (såsom webbplats, sociala medier, chattbotar eller livechatt), via telefon, fax, e-post eller post, som en del av informationen om biverkningar, kvalitetsrelaterade och medicinska förfrågningar eller rapporteringsregler som gäller för Teva. Vi kan också samla in denna information om dig genom specifika formulär som du skickar in på en webbplats som ägs eller kontrolleras av Teva.

En ”biverkning” betyder en oönskad, oavsiktlig eller skadlig händelse i relation till användningen av en Teva-produkt. När det gäller medicinsk utrustning inkluderar det också ”incidenter” och för kosmetika ”allvarliga oönskade effekter”, men för att underlätta läsningen används endast termen ”biverkning” i detta integritetsmeddelande. Lagstiftningen kring farmakovigilans kräver att vi för detaljerade register över varje biverkning som skickas till oss så att händelsen kan utvärderas och sammanställas med andra biverkningar som registrerats för den produkten.

Om du är patient kan vi också få information om dig av en tredje part som rapporterar en biverkning som har påverkat dig. Sådana tredje parter kan inkludera sjukvårdspersonal, advokater, släktingar eller andra medlemmar av allmänheten.

Information om databehandling

Farmakovigilans Medicinska förfrågningar Kvalitetsreklamationer
Vilken information samlar vi in?
Patienter

De personuppgifter som vi kan samla in om dig när du är föremål för en biverkningsrapport är:

 • namn eller initialer
 • kontaktuppgifter för uppföljningsändamål (när relevant)
 • ålder (födelsedatum, om det angivits)
 • kön
 • vikt, längd
 • detaljer om produkten som orsakar reaktionen och din användning av den
 • uppgifter om andra läkemedel eller läkemedel som du tar/tog vid tidpunkten för reaktionen
 • detaljer om biverkningen du drabbades av, behandlingen du fick för den reaktionen och eventuella långtidseffekter som reaktionen har orsakat
 • annan sjukdomshistoria som anmälaren anser vara relevant, inklusive dokument som labbrapporter, medicin- och patienthistorik.
Detta kan innefatta information som enligt lag anses vara ”känslig” (hälsa, etnicitet, religion, sexualliv).
De personuppgifter vi kan samla in om dig när du är föremål för en rapport om en medicinsk förfrågan är:

• namn
• kontaktuppgifter (för uppföljningsändamål)
• uppgifter om din förfrågan som du tillhandahållit.

Detta kan innefatta information som enligt lag anses vara ”känslig” (hälsa, etnicitet, religion, sexualliv).
De personuppgifter vi kan samla in om dig när du är föremål för en rapport om en kvalitetsreklamation är:

• namn
• kontaktuppgifter (för uppföljningsändamål)
• detaljer om den relevanta produkten och händelserna(

Detta kan innefatta information som enligt lag anses vara ”känslig” (hälsa, etnicitet, religion, sexualliv).

Vilken information samlar vi in?

Rapportör

De personuppgifter som vi kan samla in om dig när du rapporterar en biverkningsrapport är:

 • namn
 • kontaktuppgifter
 • yrke (för att avgöra vilka frågor du ställt om en biverkning, beroende på din antagna nivå av medicinsk kunskap)
 • relation till personen som rapporten avser.

Om du också är föremål för en rapport kan denna information kombineras med den information du lämnar i samband med din reaktion.

De personuppgifter som vi kan samla in om dig när du gör en förfrågan om medicinsk information är:

 • namn
 • kontaktuppgifter
 • yrke (för att avgöra vilka frågor du ställt om en biverkning, beroende på din antagna nivå av medicinsk kunskap)
relation till personen som förfrågan avser

De personuppgifter som vi kan samla in om dig när du lämnar in ett produktklagomål är:

 • namn
 • kontaktuppgifter
 • yrke (för att avgöra vilka frågor du ställt om en biverkning, beroende på din antagna nivå av medicinsk kunskap)
 • relation till personen som rapporten avser.
Varför samlar vi in dem?

För att hantera och bearbeta rapporter om biverkningar vid användning av våra produkter.

Farmakovigilans och relaterad lagstiftning kräver att vi säkerställer att biverkningar är spårbara och tillgängliga för uppföljning. Som ett resultat måste vi behålla tillräcklig information om anmälare för att vi ska kunna kontakta dig när vi har tagit emot rapporten.

För att hantera och svara på dina medicinska förfrågningar.

För att hantera och svara på dina kvalitetsklagomål och uppfylla kvalitetskontrollkraven.

Produktkvalité och relaterad lagstiftning kräver att vi säkerställer att rapporterna är spårbara och tillgängliga för uppföljning. Som ett resultat måste vi behålla tillräcklig information om anmälare för att vi ska kunna kontakta dig när vi har tagit emot rapporten.

Vilken rättslig grund förlitar vi oss på för databearbetningen (EU)? Teva har en juridisk skyldighet enligt farmakovigilans-lagstiftningen samt enligt god praxis för farmakovigilans, att samla in specifika data av allmänt intresse för folkhälsan (i EU, GDPR artikel 6.1 c. och 9.2 i).

Teva har i vissa fall en juridisk skyldighet enligt produktsäkerhets- och kvalitetslagstiftning att svara på dina förfrågningar (EU GDPR Art. 6.1 c och 9.2 i).

I andra fall förlitar vi oss på vårt legitima affärsintresse (EU GDPR Art. 6.1 f), eller ditt samtycke (EU GDPR Art. 6.1 a och 9.2 a), som tydligt skulle erhållas vid insamlingstillfället.

Teva har i vissa fall en juridisk skyldighet enligt produktsäkerhets- och kvalitetslagstiftning att svara på dina förfrågningar (EU GDPR Art. 6.1 c och 9.2 i).

I andra fall förlitar vi oss på vårt legitima affärsintresse (EU GDPR Art. 6.1 f), eller ditt samtycke (EU GDPR Art. 6.1 a och 9.2 a), som tydligt skulle erhållas vid insamlingstillfället.
Internationella överföringar Tevas farmakovigilansdatabaser finns i Israel. Dessa administreras och stöds av Tevas farmakovigilans-team i Israel, Rumänien, Tyskland, Indien och USA. Teva anlitar också ett databearbetningsföretag i Indien (Accenture) för datainmatning, administration och datarensning av en begränsad del av farmakovigilansdatabasen.

Vår databas med medicinska förfrågningar finns hos en tredje part i Europa.

Eftersom Teva är ett globalt företag kan åtkomst till dessa databaser ges till våra globala kvalitetsteam och medicinska team. Detta görs emellertid enbart där det är absolut nödvändigt för att våra team ska kunna fullgöra sitt ansvar och, där det är möjligt, endast i pseudonymiserad form.

Vår databas för kvalitetsklagomål finns hos Teva i USA.

Eftersom Teva är ett globalt företag kan åtkomst till dessa databaser ges till våra globala kvalitetsteam och medicinska team. Detta görs emellertid enbart där det är absolut nödvändigt för att våra team ska kunna fullgöra sitt ansvar och, där det är möjligt, endast i pseudonymiserad form.

För Europa: Överföringar till Israel baseras på Europeiska kommissionens beslut om lämplighet för staten Israel. Överföringar till Indien och till USA baseras på Europeiska kommissionens modellklausuler eller motsvarande baserade på tillämpliga dataskyddslagar.

För alla: Information om den relevanta mekanismen kan lämnas på begäran till Teva Privacy Office (kontaktuppgifter finns nedan).

Syfte med databehandling

All information behandlas endast där det är relevant och nödvändigt för att dokumentera din reaktion korrekt och i syfte att uppfylla våra farmakovigilans-, säkerhets- och kvalitetskrav samt eventuella andra lagkrav. De juridiska kraven finns för att tillåta oss och behöriga myndigheter (såsom Europeiska läkemedelsmyndigheten) att utvärdera biverkningar, kvalitetsklagomål eller medicinska förfrågningar och göra ansträngningar för att förhindra att liknande händelser inträffar i framtiden. Vi måste också behandla denna information för att kunna svara på eventuella förfrågningar från dig (uppföljning). Dina uppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än de syften som anges här.

Datalagring

Alla personuppgifter som samlas in för något av ovanstående syften bevaras i pseudonymiserad form (när det är möjligt och endast efter nödvändig uppföljning), på ett helt säkert sätt och minimeras i enlighet med dataskyddsprinciperna. Eftersom patient- och produktsäkerhet är så viktig behåller vi informationen vi samlar in om biverkningar, kvalitetsklagomål eller medicinska förfrågningar för att säkerställa att vi korrekt kan bedöma säkerheten och lämpligheten hos våra produkter över tid. Eftersom vi är ett globalt företag sparas dessa uppgifter under en period på 30 år efter giltigheten av produktmarknadsgodkännandet för att uppfylla internationella juridiska krav.


Hur vi använder och delar personuppgifter

Vi kan använda och dela personuppgifter för att:

 • undersöka biverkningen, kvalitetsklagomålet eller den medicinska förfrågan;
 • kontakta dig för ytterligare information om biverkningen, kvalitetsklagomålet eller den medicinska förfrågan du rapporterade;
 • sammanställa informationen om biverkningen, kvalitetsklagomålet eller den medicinska förfrågan med information om andra biverkningar, kvalitetsklagomål eller medicinska förfrågningar som Teva tagit emot för att analysera säkerheten för en batch, Teva-produkt eller aktiv ingrediens som helhet (endast i pseudonymiserad form); och
 • tillhandahålla obligatoriska rapporter till nationella och/eller regionala myndigheter så att de kan analysera säkerheten för en batch, Teva-produkt, aktiv ingrediens som helhet tillsammans med rapporter från andra källor (i pseudonymiserad form).

Våra farmakovigilans- och kvalitetskrav kräver att vi granskar mönster i rapporter som tas emot från alla länder där vi säljer våra produkter. För att uppfylla dessa krav delas information som tillhandahålls som en del av en biverknings- eller kvalitetsrapport inom Teva på en global basis via Tevas globala databas. Denna databas är också den plattform genom vilken Teva laddar upp biverkningsrapporter till olika tillsynsmyndigheter, inklusive databasen EudraVigilance (Europeiska läkemedelsmyndighetens system för att hantera och analysera information om misstänkta biverkningar av läkemedel som har godkänts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och andra liknande databaser som krävs enligt lag. Vi har också en global databas för medicinska förfrågningar för att kunna svara på dina frågor och internt hantera dessa svar. Dina personuppgifter pseudonymiseras dock och avidentifieras när så är möjligt för att skydda din integritet.

Personuppgifter som samlas in från dig i enlighet med detta integritetsmeddelande kan också överföras till en tredje part i händelse av en försäljning, överlåtelse, överföring eller förvärv av företaget eller en specifik produkt eller behandlingsområde, i vilket fall vi skulle kräva att köparen, överlåtaren eller förvärvaren behandlar dessa personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Ytterligare information angående farmakovigilans

Vi kan också dela personuppgifter med andra läkemedelsföretag som är våra gemensamma marknadsförings-, distributions- eller andra licenspartners, där farmakovigilansskyldigheter för en produkt kräver sådant utbyte av säkerhetsinformation.

Dessutom kan du, i vissa fall, som en del av vårt marknadsgodkännande för en viss produkt, vara inskriven i ett patientsäkerhetsprogram, i vilket fall ytterligare information om databearbetning (såsom eventuell ytterligare datadelning eller överföringar) skulle ges till dig vid tidpunkten för din registrering.

Vi delar information med nationella och/eller regionala myndigheter, såsom Europeiska läkemedelsmyndigheten i enlighet med farmakovigilanslagar. Vi kan inte kontrollera deras användning av någon information som vi delar. Observera dock att vi under dessa omständigheter inte delar någon information som direkt identifierar någon individ (som namn eller kontaktuppgifter), utan enbart delar pseudonymiserad information.

Vi kan publicera information om biverkningar (som fallstudier och sammanfattningar); i sådana fall tar vi bort identifierare från alla publikationer så att ingen individ lätt kan kännas igen.

Dina rättigheter

Du kan ha laglig rätt att be Teva om en kopia av dina uppgifter, för att korrigera eller radera dem, begränsa bearbetningen av dem, eller för att be oss att överföra en del av uppgifterna till andra organisationer. Du kan också ha rätt att invända mot viss bearbetning. Dessa rättigheter kan vara begränsade i vissa situationer – till exempel när vi kan visa att det föreligger ett rättsligt krav på att vi ska bearbeta eller behålla dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta Tevas dataskyddsombud (kontaktuppgifter nedan). Observera att vi kan kräva att du tillhandahåller korrekt identifiering innan vi följer din begäran om att få tillgång till eller korrigera personuppgifter.

Vi hoppas att vi tillfredsställande kan besvara de frågor du har om hur vi bearbetar dina personuppgifter. Om du känner dig tveksam till hur vi bearbetar dina personuppgifter, är du välkommen att höra av dig till Tevas Data Protection Office (se kontaktuppgifter nedan).

Säkerhet

Teva vidtar åtgärder för att skydda personuppgifter från oavsiktlig förlust och från obehörig åtkomst, användning, ändring eller avslöjande. Dessutom vidtar vi ytterligare informationssäkerhetsåtgärder som åtkomstkontroller, strikt fysisk säkerhet och robust datainsamling, -lagring och -bearbetning.

Ändringar i detta integritetsmeddelande

Om vi beslutar oss för att göra väsentliga ändringar i innehållet i detta integritetsmeddelande, publicerar vi dessa ändringar genom ett väl synligt meddelande.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter eller vill få annan information, till exempel en kopia av ett berättigat intresseavvägningstest, kan du kontakta Teva Data Protection Office:

För Europa kan du kontakta oss på EUPrivacy@tevaeu.com.
För USA och Kanada kan du kontakta oss på USPrivacy@tevapharm.com.
För andra regioner kan du kontakta oss på IL_Privacy.Tevail@teva.co.il.

Vi hoppas att vi tillfredsställande kan besvara de frågor du har om hur vi bearbetar dina personuppgifter. Om du har några olösta orosfrågor kan du också ha rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd där du bor, arbetar eller tror att en överträdelse av dataskyddet har inträffat.

Datum för ikraftträdande: mars 2022