INTEGRITETS- OCH COOKIEMEDDELANDE

Detta integritets- och cookiemeddelande (”meddelande”) tillhandahålls av Teva Pharmaceutical Industries Ltd. och Teva Sweden AB (”Teva”). Du kan se en förteckning över samtliga av Tevas närstående företag på följande webbplats: http://www.tevapharm.com

I detta meddelande hänvisar orden ”vi”, ”oss” och ”vår” till Teva.

Detta meddelandes omfattning

Detta meddelande beskriver hur vi använder dina personuppgifter och dina dataskyddsrättigheter, inklusive rätten att göra invändningar mot en del av den behandling som vi utför. Mer information om dina rättigheter och hur du utövar dem finns i avsnittet ”Hur vi lagrar dina uppgifter och dina rättigheter”.

Detta meddelande gäller för personuppgifter som vi samlar in via: "Webbplatser". Vi behandlar dina personuppgifter när du besöker eller använder våra webbplatser (var och en kallad ”webbplats”). Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över.

Teva ansvarar inte för andra webbplatsers integritetspolicyer eller -rutiner. Vi kan även länka till andra webbplatser som drivs av Teva eller Tevas närstående företag som bedriver sina verksamheter enligt separata integritetspolicyer. Om du skaffar åtkomst till sådana webbplatser via våra webbplatser bör du läsa integritetspolicyn för var och en av dem så att du kan förstå hur de samlar in, använder och delar dina uppgifter.

Kontroller av intressekonflikter

Vi kommer att behandla dina personuppgifter om en av våra medarbetare har informerat om en potentiell intressekonflikt (dvs. en situation där personliga, sociala, ekonomiska, politiska eller andra intressen ges företräde framför Teva) som rör dig.

Din roll som hälsovårdspersonal

 • Teva samlar in uppgifter om hälsovårdspersonal när du samverkar med oss eller våra representanter.

 • Teva samlar också in personuppgifter från ett antal externa datakällor, i synnerhet från offentligt tillgängliga källor som exempelvis offentliga register för hälsovårdspersonal, publicerade tidskrifter och evenemangsmaterial samt från webbplatser för vårdpersonal eller deras arbetsgivare.

 • Teva samlar endast in och behandlar sådana offentligt tillgängliga uppgifter i den utsträckning ändamålet för sådan insamling och behandling är kompatibla med och motsvarar de ursprungliga ändamål som respektive uppgifter görs offentligt tillgängliga för.

 • Teva använder dessutom externa dataleverantörer för att förbättra sin egen kunskap inom vårdsektorn.

 • Dessa uppgifter kommer att omfatta information om din roll, dina kvalifikationer, din specialitet, din arbetsgivare, din erfarenhet, dina utgivna artiklar och annan information som är relaterad till ditt yrke.

Leverantörskontroller

När du samverkar med Teva som leverantör eller är anställd hos en Teva-leverantör kommer vi att behandla dina personuppgifter, inklusive namn, personnummer, yrkesrelaterade kontakter, bankkontouppgifter och andra relaterade uppgifter samt ekonomiska uppgifter.

Hur vi använder dina uppgifter

Vi behandlar de personuppgifter vi samlar in i samband med våra webbplatser för följande ändamål:

 • med ditt samtycke:

  • för att ge dig information om Tevas affärsverksamhet, produkter eller tjänster i direktmarknadsföring via e-post; och
  • för att placera cookies och liknande teknik enligt beskrivningen i avsnittet ”Cookies och relaterad spårningsteknik” nedan.
 • för att ge oss möjlighet att uppnå våra legitimaaffärsintressen, i synnerhet:

  • för att besvara dina frågor eller annan korrespondens som du har skickat via våra webbplatser;
  • för att analysera användningen av våra webbplatser i syfte att kontinuerligt förbättra innehållet och mäta prestanda; samt
  • för att optimera och anpassa användningen av våra webbplatser och våra meddelanden till dig.

Om du är föremål för kontroller av intressekonflikter, kommer vi att behandla dina personuppgifter:

 • för att ge oss möjlighet att uppnå våra legitima affärsintressen, i synnerhet:
  • för att utföra kontroller och bedömningar av intressekonflikter om du har identifierats av en Teva-anställd för en potentiell intressekonflikt med Teva och föra register över detta; samt
  • för att vidta lämpliga åtgärder i syfte att åtgärda intressekonflikter.

Om du är vårdanställd kommer vi att behandla dina personuppgifter:

 • med ditt samtycke (om det krävs enligt gällande lag) för att kontakta dig eller på annat sätt förse dig med information om Tevas produkter eller evenemang.
 • för att ge oss möjlighet att uppnå våra [g1 legitimaaffärsintressen[/g1], i synnerhet:

  • för att utveckla och upprätthålla vår relation med dig och för att bättre förstå vårdsektorn;
  • för att kontakta dig eller på annat sätt förse dig med information om Tevas produkter eller evenemang, med undantag om ditt samtycke krävs enligt gällande lag;
  • för att skräddarsy våra meddelanden till dig baserat på din expertis och dina yrkesrelaterade intressen;
  • för att analysera din användning av våra webbplatser, dina intressen och din erfarenhet, samla in information avseende eventuella telefonsamtal eller besök från våra representanter;
 • för att utföra och följa upp utbildning, information och kommunikationsåtgärder, t.ex. för att bjuda in dig till symposier, konferenser, seminarier eller debatter och genomföra marknadsundersökningar, vetenskapligt samarbete eller forskning;

  • innan vi ingår avtal om personliga tjänster med dig, för att kontrollera att din yrkesexpertis och erfarenhet stämmer överens med vårt identifierade behov av den tjänsten (detta är en rättslig förpliktelse i vissa fall); samt
  • för att bedöma de inköp du har gjort och andra uppgifter som har samlats in från dig och ingår i dina marknadsföringsinställningar samt hur du besöker våra relevanta webbplatser (endast om tillämpligt).

för att efterleva våra rättsliga förpliktelser:

 • innan vi ingår avtal om personliga tjänster med dig, för att kontrollera att din yrkesexpertis och erfarenhet stämmer överens med vårt identifierade behov av den tjänsten.

om vi ingår ett avtal med dig, för att utföra avtalet, i synnerhet:

 • för att uppfylla alla våra förpliktelser som är skyldiga dig enligt sådant avtal, t.ex. för att hantera dina beställningar och göra betalningar till dig; samt
 • för att hantera beställningar, frågor och klagomål avseende produkter om du har gjort beställningar, ställt frågor eller skickat in klagomål.

Om du är en [g1]leverantör[/g1] eller anställd hos en leverantör, kommer vi att behandla dina personuppgifter:

 • För att utföra vårt avtal med dig, inklusive arrangera betalning för tillhandahållandet av dina tjänster.
 • för att ge oss möjlighet att uppnå våra legitima affärsintressen, i synnerhet:
  • för att hantera vår affärsrelation med dig/din arbetsgivare;
  • för att planera, genomföra och övervaka verksamheten och våra leverantörsavtal;
  • för marknadsundersökningar;
  • för att undersöka anklagelser om tjänstefel; samt
  • för due diligence av Tevas verksamhet i händelse av sammanslagningar och förvärv.

Vi genomför också allmän behandling av personuppgifter:

 • med ditt samtycke så som beskrivs i varje samtycke vi har bett dig om;
 • för att hantera eventuella frågor eller klagomål som du kan ha om Teva eller Tevas personal (detta ingår i våra legitima intressen);
 • för att uppfylla rättsliga (inklusive våra beskattnings- och redovisningsförpliktelser), reglerande, farmakovigilans- och efterlevnadskrav, i synnerhet för att besvara förfrågningar om information från myndigheter;
 • för att efterleva alla rättsliga och självreglerande förpliktelser, inklusive förpliktelser avseende transparens och utlämnande eller regler mot gåvor (detta kan antingen vara i våra legitima intressen eller en rättslig förpliktelse);
 • för att hantera och besvara förfrågningar om medicinska uppgifter (detta kan antingen vara i våra legitima intressen eller en rättslig förpliktelse); samt
 • för att använda uppgifter i samband med tvistlösning, rättsliga anspråk och efterlevnads- och utredningsändamål så som Teva anser att de är nödvändiga (inklusive utlämnande av sådana uppgifter i samband med rättsliga förfaranden eller processer) (detta kan antingen vara i våra legitima intressen eller en rättslig förpliktelse).

Detta är obligatoriskt när vi samlar in personuppgifter för att utföra vårt avtal med dig eller för att efterleva våra rättsliga förpliktelser. Vi kommer inte att kunna utföra avtalet eller kan komma att förhindras från att efterleva våra rättsliga förpliktelser gentemot dig eller tredje parter (t.ex. obligatorisk rapportering, beskattning och redovisning) utan dessa uppgifter. I alla andra fall är tillhandahållandet av de efterfrågade personuppgifterna valfritt, men det kan påverka din förmåga att få vissa tjänster eller delta i vissa aktiviteter där uppgifterna behövs för dessa ändamål.

Legitima intressen

Du kan se mer information om balansering av Tevas legitima intressen genom att kontakta oss på de adresser som anges i avsnittet ”Dina rättigheter” nedan.

Delning av dina personuppgifter

Teva lämnar ut dina personuppgifter för följande kategorier av mottagare (i varje fall endast om det är nödvändigt för att uppfylla deras funktioner):

 • vår personal (inklusive medarbetare och externa konsulter), yrkesmässiga rådgivare och ombud;
 • andra funktioner och företag inom Teva-koncernen över hela världen, t.ex. Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. i Israel, Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Teva Croatia (PLIVA HRVATSKA), Teva Romania och Teva Pharmaceuticals USA Ltd, som tillhandahåller IT-support, IT-hosting och andra koncerntjänster som HR, ekonomi och annat stöd;
 • externa tjänsteleverantörer som behandlar dina personuppgifter å Tevas vägnar och som är bundna av avtalsförpliktelser att hålla dina personuppgifter konfidentiella och tillräckligt säkra, t.ex.: leverantörer av IT-support, webbplatshosting, CRM-hosting, evenemangshantering och statistik;
 • med avseende på leverantören och personuppgifter om leverantörens personal, tjänsteleverantörer för administrations, konsultrådgivning och logistisk support, investeringsfirmor för administration av förmåner och utbildningsleverantörer;
 • förfrågnings- och annan databashosting och -support, olika HR-, rese- och administrationsrelaterade tjänster. myndigheter (inklusive skattemyndigheter), reglerande organ och polisiära tjänstemän om det är nödvändigt för de ändamål som anges ovan, om det krävs enligt gällande lag eller om det är nödvändigt för rättsligt skydd av våra legitima intressen i enlighet med tillämpliga lagar.

om du är vårdanställd, relevanta tillsynsmyndigheter som EMA och farmaceutiska självreglerande organ, t.ex. EFPIA; våra externa källor till personuppgifter om vi måste bekräfta och har samtyckt till att hjälpa dem med uppgifters riktighet (t.ex. om du är vårdanställd kan vi dela personuppgifter med våra externa källor om vi får kännedom om att du har flyttat till en ny roll); i samband med utförandet av våra relationer, skyddet av våra legitima intressen eller efterlevnaden av våra rättsliga förpliktelser kan vi lämna dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, t.ex. banker, posttjänsteleverantörer, advokater, revisorer osv.

När vi arbetar med sådana leverantörer måste vi kräva att de strikt efterlever alla tillämpliga dataskyddsregler och lagar, såväl som de specifika regler som gäller för deras aktiviteter och skyddet av de uppgifter som de behandlar under sådana aktiviteter; i händelse av att verksamheten säljs eller integreras med en annan verksamhet, potentiellt våra rådgivare, alla presumtiva köpares rådgivare och eventuella nya ägare av verksamheten och tredje parter (och deras rådgivare) som vi slås samman med eller förvärvar i framtiden.

Teva kommer under inga omständigheter att sälja, hyra ut eller distribuera eller gör några personuppgifter kommersiellt tillgängliga för någon tredje part.

Cookies och relaterad spårningsteknik

Användning av cookies på webbplatsen

Teva använder cookies för att samla in information om dig och lagra dina online-inställningar. Cookies är textfiler som innehåller små mängder med information och som hämtas till din enhet när du besöker en webbplats. Cookies skickas sedan tillbaka till webbplatsen när du återvänder till den: detta är användbart eftersom det ger webbplatsen möjlighet att känna igen din enhet. Ytterligare information om cookies finns på www.allaboutcookies.org.

Om du vill ta bort cookies som redan finns i din dator bör du läsa hjälp- och supportinformationen för din webbläsare för att få anvisningar om hur man hittar den fil eller katalog där cookies lagras. Information om hur man raderar eller hanterar cookies är också tillgänglig på www.allaboutcookies.org.

Observera att om du tar bort våra cookies (eller avaktiverar cookies i framtiden) kan det hända att du inte kan använda vissa delar av eller funktioner på webbplatsen.

Teva använder följande kategorier av cookies på webbplatsen:

Kategori 1: Strikt nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och de kan inte stängas av i våra system. De är vanligtvis bara inställda som svar på åtgärder du gör på webbplatsen som innefattar en begäran om tjänster, som t.ex. att ställa in dina sekretesspreferenser, logga in eller fylla i formulär. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar eller varnar dig om dessa cookies, men vissa delar av webbplatsen kommer då inte att fungera.

Kategori 2: Prestandacookies

Dessa cookies samlar in information om hur personer använder webbplatsen. Vi använder exempelvis dessa cookies för att hjälpa oss att förstå hur kunder kommer till webbplatsen, navigerar på eller använder webbplatsen och markera områden där vi kan förbättra oss, t.ex. navigering, användarupplevelser och marknadsföringskampanjer.

Den insamlade informationen används endast för att förbättra webbplatsens funktion. Vi använder exempelvis Google Analytics för att få bättre kunskap om hur kunder använder webbplatsen.

Om du inte vill att Google Analytics ska användas i din webbläsare kan du installera detta Google-tillägg: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en_GB

Kategori 3: Funktionscookies

Dessa cookies är inställda för att förbättra funktionalitet och personalisering på webbplatsen. Dessa cookies kommer ihåg olika val som du gör (t.ex. språkval). De kan sedan användas för att ge dig en upplevelse som är lämpligare för dina val och för att göra dina besök på webbplatsen mer skräddarsydda.

De uppgifter som samlas in via dessa cookies kan anonymiseras och de kan inte spåra dina webbläsningsaktiviteter på andra webbplatser.

Kategori 4: Cookies för sociala medier

Vår webbplats innehåller knappar som ger dig möjlighet ansluta till följande nätverk för sociala medier: Facebook och LinkedIn. När du samtycker till att vi skickar dina personuppgifter till dessa nätverk eller när du klickar på dessa anslutningsknappar samtycker du till att din enhet kommer att få åtkomst till respektive webbsidor och enhetsdata och annan information om ditt besök kommer att skickas till det relevanta sociala nätverket för att tillhandahålla mätningstjänster, målinriktad reklam och det som på annat sätt framställs i deras integritetspolicyer (tillsammans med information om rättigheter och alternativ för att skydda din integritet).

Dessa är tillgängliga på följande adresser:

http://www.facebook.com/policy.php

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Vi ansvarar inte för deras efterföljande användning av dina personuppgifter eller några personuppgifter som du ger dem när du har lämnat vår webbplats.

Om du vill utöva dina rättigheter som registrerad över de personuppgifter som delas med en extern social mediewebbplats kan du antingen kontakta oss på EUprivacy@tevaeu.com eller LinkedIn eller Facebook enligt deras integritetspolicyer. Följ länken för att hantera dina cookieinställningar om du vill ta tillbaka ditt samtycke.

Kategori 5: Reklamcookies

Dessa cookies används för att leverera annonser som är mer relevanta för dig och dina intressen. De används dessutom för att begränsa antalet gånger du får se en annons, såväl som för att hjälpa till att mäta reklamkampanjers effektivitet. De placeras normalt ut av reklamnätverk med tillstånd från oss. De kommer ihåg att du har besökt webbplatsen och denna information delas med andra organisationer, t.ex. annonsörer.

Lagringstid:

Där vi placerar cookies direkt, lagrar vi vanligtvis information som samlats in från kakor i högst 6 månader.

Användning av spårningspixlar

Vissa sidor på vår webbplats och e-postmeddelanden som vi kan skicka kan innehålla elektroniska bilder som kallas spårningspixlar (kallas ibland transparenta gif-filer eller pixeltaggar) och som ger oss möjlighet att räkna användare som har besökt dessa sidor eller läst våra e-postmeddelanden.

Spårningspixlar samlar endast in begränsad information som omfattar ett cookienummer, tid och datum för en sidvisning samt en beskrivning av den sida som innehåller spårningspixeln. Dessa spårningspixlar innehåller inga personuppgifter och används endast för att spåra effektiviteten i en viss kampanj.

Hur vi lagrar dina uppgifter

Om vi har ett avtal med dig kommer dina personuppgifter att lagras under hela avtalsperioden och under en lämplig tid efter uppsägning av avtalet i ditt land för att skydda oss mot eventuella rättsliga anspråk. I annat fall kommer dina uppgifter att lagras under två år eller så som rimligen krävs för de ändamål som anges ovan, i enlighet med tillämpliga lagar.

Du kan begära mer information om dina specifika omständigheter genom att kontakta EUPrivacy@tevaeu.com

Dina personuppgifters sekretess och säkerhet

Teva upprätthåller uppgifters integritet genom att använda relevanta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig eller olaglig behandling av personuppgifter och/eller mot oavsiktlig förlust, utlämnande, åtkomst eller oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller missbruk av personuppgifter.

Tevas medarbetare och personuppgiftsbiträden som agerar på uppdrag av och enligt anvisningar från Teva är avtalsbundna att endast använda dessa uppgifter för ändamål avseende utförandet av deras avtalsförpliktelser och är därför bundna att hålla dina personuppgifter konfidentiella.

Dina rättigheter – endast för Europa

Du kan ha rätt enligt tillämplig lag att be Teva om en kopia av dina uppgifter, att rätta dem, radera dem eller begränsa deras behandling eller att be oss överföra en del av dessa uppgifter till andra organisationer. Du kan också ha rätt att göra invändningar mot viss behandling. Dessa rättigheter kan vara begränsade i vissa situationer – exempelvis om vi kan bevisa att vi har ett rättsligt krav på att behandla dina personuppgifter.

Som besökare på/användare av webbplatsen är det inte nödvändigt för dig att tillhandahålla dina personuppgifter om du inte vill göra det. Men om du bestämmer dig för att inte tillhandahålla dina personuppgifter kan vi eventuellt inte utföra de aktiviteter som beskrivs i avsnittet ”Hur vi använder dina uppgifter”. Om du har samtyckt till behandlingen av dina uppgifter har du rätt att ta tillbaka detta samtycke när som helst, utan att det påverkar laglig behandling baserat på samtycket innan du tog tillbaka det.

Du har en absolut rätt att avstå från behandling för direktmarknadsföring när som helst. Du kan göra det genom att följa anvisningarna i den kommunikation som består av elektroniska meddelanden eller genom att kontakta oss med hjälp av de uppgifter som framställs nedan. För vissa webbplatser kan du även ändra vissa marknadsföringsinställningar online.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter eller vill erhålla annan information, t.ex. en kopia av ett test för balansering av legitima intressen, kan du begära den från Tevas dataskyddskontor genom att kontakta oss.

Om du bor i Europa kan du kontakta oss på EUPrivacy@tevaeu.com. För alla andra regioner ska du kontakta oss på IL_Privacy.Tevail@teva.co.il.

Vi hoppas att vi kan besvara alla frågor du kan ha om våra sätt att behandla dina personuppgifter. Men om du har olösta ärenden har du också rätt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten på den plats där du bor, arbetar eller tror att dataskyddsincident har inträffat.

Internationella överföringar

Teva bedriver verksamhet över hela världen och överför din information till de mottagare som framställs i avsnittet ”Delning av dina personuppgifter”, i länder utanför ditt eget land och utanför EES, inklusive till Israel och USA. När Teva överför dina uppgifter till Israel förlitar Teva sig på Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå med avseende på överföring av uppgifter från EU till Israel. Vid överföring till USA använder Teva sig av Pharmaceutical USA Ltd.:s Privacy Shield-certifiering och vid överföring till andra länder utanför EES förlitar Teva sig på Europeiska kommissionens godkända standardavtalsklausuler.

Information om den relevanta mekanismen kan tillhandahållas på begäran till EUprivacy@tevaeu.com.

Ändringar i detta meddelande

Detta meddelande kan ändras då och då. Teva kommer att publicera en uppdaterad version av meddelandet på denna sida och kan informera om ändringar på annat sätt efter behov.

Uppdaterat: December 2019

Teva integritetspolicy vid biverkningsrapportering

Definitioner som används i denna integritetspolicy

Biverkning” avser en oönskad, ej avsedd eller skadlig effekt vid användning av en Teva produkt. För medicintekniska produkter ingår även "incidenter" och för kosmetika "allvarliga biverkningar", men för att underlätta läsningen kommer endast termen "biverkning" att användas.

“Dotterbolag” avser person, korporation, företag, partnerskap, samarbetsföretag eller annan enhet vilken styr, styrs av eller står under delad kontroll med Teva. För sådana ändamål ska begreppet ”styr” avse innehavande av 50% eller mer av aktier med rösträtt eller vanliga andelar i, eller rätten att utse 50% eller fler av styrelsen hos nämnda korporation, företag, partnerskap, samriskföretag eller annan enhet.

Personuppgifter” avser information i alla format, vilken kan användas direkt eller indirekt, separat eller tillsammans med annan information, för att identifiera en person.

Teva” avser Teva Pharmaceutical Industries Ltd. med huvudkontor på Dvorah Haneviah 124, Tel Aviv, Israel eller dess dotterbolag (eller båda) och anges också som “vi”, “oss” och “vår” i denna integritetspolicy.

Teva och din integritet

Att säkerställa patientsäkerhet är extremt viktigt för Teva och vi tar en säker användning av alla våra produkter på största allvar. Teva kan behöva komma i kontakt med personer som kontaktar oss avseende våra produkter, för att följa upp och få ytterligare information, ge svar på förfrågningar eller skicka efterfrågat material. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter för att kunna uppfylla vår skyldighet att övervaka säkerheten hos alla produkter inklusive läkemedel som vi marknadsför eller har i klinisk utveckling (även känt som våra farmakovigilansskyldigheter) och för att säkerställa kvaliteten hos alla våra produkter.

Denna policy är tillämplig även för kosmetiska, kosttillskott och medicintekniska produkter då de svenska och internationella (inklusive europeiska) skyldigheterna avseende dessa produkter kräver liknande säkerhets och kvalitets övervakning. För att underlätta läsningen av texten refereras dock endast till farmakovigilans.

Integritetspolicyns omfattning

Denna integritetspolicy avser information som vi samlar in från dig via internet, telefon, fax, e-post eller vanlig post som en del av de rapporteringsskyldigheter för biverkningar eller kvalitetsbrister som åligger Teva. Vi kan också samla in denna information om dig genom specifika formulär som du kan fylla i och skicka in på hemsidor som ägs eller styrs av Teva.

Om du är en patient, kan vi också erhålla information om dig från en tredje part som rapporterar en biverkning som har drabbat dig. En sådan tredje part kan vara sjukvårdspersonal, advokater, släktingar eller allmänheten.

Vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den.

Teva är enligt lag skyldig att samla in specifika data med hänsyn till allmänt intresse inom området för folkhälsa (EU GDPR Art. 9.2 (i)). I enlighet med lagstiftningen måste läkemedelsföretag som innehavare av marknadsgodkända produkter behålla alla produktrelaterade dokument under minst tidsperioden för marknadsgodkännandet plus 10 år efter att det upphört. Därför behålls personlig information avseende säkerheten hos våra produkter under denna tidsperiod.

Patienter (föremålet för rapporteringen)

Vi samlar in personuppgifter om dig när du eller en tredje part förser oss med information när en biverkning har drabbat dig eller någon annan. När du rapporterar in biverkningen själv, se vänligen även avsnittet Rapportörer.

Farmakovigilanslagstiftning kräver att vi samlar in detaljerade uppgifter om varje biverkning som kommer till vår kännedom, vilket gör att biverkningen kan utvärderas och jämföras med andra biverkningar som har registrerats för produkten. De personuppgifter som vi samlar in om dig när du är föremål för en biverkningsrapport är:

 • namn eller initialer;
 • ålder och/eller födelsedatum (OBS ej personnummer);
 • kön;
 • vikt och längd;
 • uppgifter om produkten som har orsakat biverkningen, inklusive doseringen som du har tagit eller fått ordinerad, anledningen till att du har tagit eller fått produkten ordinerad och alla eventuella efterföljande förändringar av din vanliga behandling;
 • uppgifter om andra läkemedel eller mediciner som du tar eller tog vid tidpunkten för biverkningen, inklusive doseringen du har använt eller fått ordinerad, vilken tidsperiod du har tagit detta läkemedel och anledningen till att du tog detta läkemedel samt alla eventuella efterföljande förändringar av din behandling;
 • uppgifter om den biverkning som du har drabbats av, vilken behandling du fick mot denna biverkning och eventuella långvariga effekter som biverkningen har medfört för din hälsa; och
 • annan medicinsk historia som anses vara relevant av rapportören, inklusive dokument såsom labbrapporter, medicineringshistoria och patienthistorier.

En del av denna information anses enligt lag vara ”känsliga personuppgifter” om dig. Detta innefattar all information som berättar för oss om din:

 • hälsa;
 • etnicitet;
 • religion och;
 • sexliv.

Denna information bearbetas bara där det är relevant och nödvändigt att dokumentera din biverkning och i syftet att följa våra farmakovigilans-, säkerhets- och övriga legala krav. Dessa krav finns för att göra det möjligt för oss och läkemedelsmyndigheterna (såsom European Medicines Agency och Läkemedelsverket) att handlägga biverkningar och arbeta mot att förhindra att liknande händelser sker i framtiden.

Rapportörer

Vi samlar in information om dig när du tillhandahåller information om dig själv i samband med en biverkning som du har rapporterat.

Farmakovigilanslagstiftning kräver att vi ser till att biverkningar är spårbara och möjliga att följa upp. Som ett resultat av detta måste vi förvara tillräcklig information om rapportörer för att göra det möjligt för oss att kontakta dig igen när vi har mottagit rapporten. Den personliga information som vi kan samla in om dig när du rapporterar en biverkning är:

 • ditt namn;
 • dina kontaktuppgifter (detta kan inkludera din adress, din e-postadress, ditt telefon- eller faxnummer);
 • ditt yrke (denna information kan avgöra vilka frågor som ställs till dig om en biverkning, beroende på din förmodade medicinska kunskapsnivå); och
 • ditt förhållande till individen som berörs av rapporten.

Om du själv är berörd av rapporten, kan denna information kombineras med informationen du tillhandahåller om din biverkan.

Hur vi använder och delar din information

Som en del av våra farmakovigilansskyldigheter kan vi komma att använda och dela din information för att:

 • undersöka biverkningen;
 • kontakta dig för att få ytterligare information om biverkningen som du har rapporterat;
 • jämföra informationen om biverkningen med information om andra biverkningar som har rapporterats till Teva för att analysera säkerheten hos en batch, Teva-produkt eller aktiv substans som en helhet; och
 • förse nationella läkemedelsmyndigheter eller EU:s Eudravigilance-databas med obligatoriska rapporter så de kan analysera säkerheten hos en batch, Teva-produkt, generika eller aktiv substans som en helhet tillsammans med rapporter från andra källor.

Personuppgifter som samlas in från dig för farmakovigilanssyften kan också komma att föras vidare till en tredje part om företaget eller specifika produkter eller terapiområden säljs, överlåts, överförs eller förvärvas. I sådana fall kommer vi att kräva att köparen, förvärvaren eller mottagaren behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslag.

Vi kan också dela personuppgifter med andra läkemedelsföretag som är våra marknadsföringspartners, distributionspartners eller licenspartners, när farmakovigilansskyldigheter för en sådan produkt kräver utbyte av säkerhetsinformation.

Vi delar information med Läkemedelsverket och andra läkemedelsmyndigheter i enlighet med farmakovigilanslagstiftning. Vi har ingen möjlighet att styra deras användning av data som vi delat med dem. Dock ska noteras att i dessa fall, delar vi inte någon information som direkt kan identifiera en enskild individ (t.ex. namn eller kontaktinformation), vi delar endast avidentifierad information. 

Vi kan publicera information angående biverkningar (såsom fallstudier och sammanfattningar); i dessa fall tar vi då bort information som kan användas för identifiering från alla publiceringar så att ingen individ kan kännas igen med lätthet.

Global farmakovigilansdatabas

Våra farmakovigilansskyldigheter innebär att vi måste granska mönster mellan rapporter som mottagits från varje land där vi marknadsför våra produkter. För att möta kraven delas informationen som tillhandahålls som en del av en biverkningsrapport inom Teva globalt genom Tevas globala farmakovigilansdatabas. Denna databas är också den plattform som Teva använder för att ladda upp biverkningsrapporter till Läkemedelsmyndigheter inklusive Eudravigilance-databasen (European Medicines Agency’s gemensamma databas för hantering och analys av information om misstänkta biverkningar av läkemedel som är godkännda i Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet (EEA)) och andra liknande databaser som lyder under en laglig skyldighet.

Dina rättigheter

Eftersom patientsäkerhet är så viktigt, behåller vi all information vi samlar in om dig som ett resultat av en biverkningsrapport för att se till att vi på rätt sätt kan bedöma säkerheten för våra produkter över tid.

I enlighet med gällande lagstiftning har du rätt att be Teva om tillgång till din information, för att korrigera, radera eller begränsa dess behandling, eller be oss om att överföra delar av informationen till andra organisationer. Du kan också ha rätt att invända mot viss behandling. Dessa rättigheter kan vara begränsade i vissa situationer, till exempel där vi kan visa att det finns laglig grund för att hantera eller behålla dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta Tevas farmakovigilansgrupp via Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg, E-post: info@teva.se
Av juridiska skäl kan vi inte ta bort data som har samlats in som en del av en biverkningsrapport om den inte är felaktig. Vi kan också komma att kräva att du kan identifiera dig korrekt innan vi tillmötesgår dina krav på att få tillgång till eller korrigera dina uppgifter. Din rätt till sådan tillgång eller rättelse kan begränsas av tillämplig lag.

Om du har några ytterligare frågor om eller synpunkter på Tevas behandling av dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig, eller för att utöva dina rättigheter att begära tillgång till, rättelse eller radering av personuppgifter, dataportabilitet eller invändning mot behandling, kan du kontakta Teva på EUprivacy@tevaEU.com. Naturligtvis har du även rätt, om du så vill, att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Säkerhet

Teva vidtar åtgärder för att säkra dina personuppgifter från oavsiktlig förlust och från obehörig åtkomst, användning, ändring eller offentliggörande. Dessutom vidtar vi ytterligare åtgärder för informationssäkerhet, inklusive åtkomstkontroller, stringent fysisk säkerhet och robust informationsinsamling, lagring och bearbetning.

Internationell överföring av data

Alla Tevas farmakovigilansdatabaser, inklusive den globala farmakovigilansdatabasen sköts av Teva i Israel. Dessa administreras och underhålls dygnet runt av Tevas dedikerade IT-säkerhetsövervakningsteam i Israel, Rumänien, Tyskland och USA. Teva använder också ett databehandlingsföretag i Indien (Accenture) för inmatning av data, administration och datahantering av en begränsad del av farmakovigilansdatabasen. Överföring till Israel bygger på Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå för staten Israel. Överföring till Indien och USA bygger på Europeiska kommissionens standardklausuler eller motsvarande baserat på svensk dataskyddslag. För mer information om någon av dessa överföringsmetoder, vänligen kontakta oss via e-postadressen; Privacy.Tevail@teva.co.il.

Ändringar av denna integritetspolicy

Om vi bestämmer oss för att ändra innehållet i denna integritetspolicy kommer vi att publicera dessa ändringar genom ett tydligt meddelande på vår webbplats.

Kontaktinformation

Dina personuppgifter lämnas till Teva och förvaltas och lagras i våra databaser på servrar som finns i Israel och ägs och sköts av Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ett israeliskt aktiebolag vars huvudsakliga verksamhet är lokaliserad till: Dvorah Haneviah 124 Tel Aviv, Israel

Om, och när som helst, du har frågor eller funderingar om denna integritetspolicy kan du skicka ett e-postmeddelande till EUPrivacy@tevaeu.com. Vi strävar alltid efter att besvara och hantera frågor eller önskemål inom skälig tid.

Uppdaterat: December 2020