Patientsäkerhet

Patientsäkerhet är vårt fokus

Alla våra produkter genomgår säkerhetsövervakning och utvärderingsprocesser under alla stadier i ett läkemedels livscykel

Våra medarbetare inom patientsäkerhet (farmakovigilans) är ansvariga för att övervaka, identifiera, analysera och rapportera biverkningar och potentiella säkerhetsrisker i samband med användningen av en produkt från Teva.

Vårt farmakovigilansteam:

 • har en aktiv roll i kliniska studier då de övervakar medicinernas säkerhet i klinisk användning genom att samla in biverkningar
 • bibehåller en avancerad databas över alla rapporterade biverkningar som används för effektiv insamling, bedömning och förebyggande av biverkningar
 • aktivt granskar och rapporterar biverkningar till myndigheter som rapporterats av patienter, deras vårdgivare eller vårdpersonal
 • använder sofistikerad teknik, dataanalys och kliniskt omdöme för att avgöra sannolikheten för en ny risk när läkemedlet är ute på marknaden
 • övervakas kontinuerligt av läkemedelsmyndigheter
 • använder externa rådgivande expertgrupper för att säkerställa patientsäkerheten

Så här samlar vi in uppgifter

När ett läkemedel har släppts på marknaden kan läkare, patienter, hälsovårdsteam och andra vårdgivare rapportera in biverkningar. Alla våra anställda får utbildning i farmakovigilans för att säkerställa effektiv rapportering av biverkningar.

Dessutom vidtar vi aktiva åtgärder för att analysera alla insamlade uppgifter:

 • Signaldetektion – En regelbunden granskning där varje produkts säkerhetsprofil analyseras och utvärderas för att identifiera eventuella nya risker
 • Periodic Safety Update Report – En omfattande rapport som skickas in till myndigheterna och som innehåller säkerhetdata och en analys av risk-nyttaprofilen för samtliga produkter
 • Riskhanteringsplan – Utifrån en specifik produkts säkerhetsprofil föreslår Teva aktiviteter som ska övervaka, minimera och förebygga identifierade och potentiella risker och biverkningar.
  Du och läkemedelssäkerhet

Läkemedel kan hjälpa dig att bli frisk, undvika sjukdom och/eller minska symtom som förknippas med en sjukdom. Genom att lära dig mer om hur ett läkemedel ska användas säkert och på rätt sätt, och om dess fördelar samt eventuella biverkningar kan du vara aktiv i samtal med din läkare.

Du kan bli en välinformerad patient på många sätt:

 • Fråga din läkare vad du kan förvänta dig av läkemedlet: vilka biverkningar det finns, om det behövs uppföljningsundersökningar och när en förbättring kan förväntas.
 • Läs bipacksedeln noga och följ anvisningarna. Var uppmärksam på varningar och biverkningar.
 • Lär känna ditt läkemedel – Känn till namn och dosering för alla läkemedel som du tar och vilka sjukdomstillstånd de behandlar.
 • Kom ihåg din sjukdomshistoria – Informera din läkare om tidigare allergier, överkänsligheter och biverkningar du fått.
 • Följ receptets anvisningar om tidpunkt och dosering – Prata med din läkare eller apotek om du är tveksam eller har frågor.
 • Håll koll på hur ett läkemedel påverkar din kropp och själ. Skriv ner alla förändringar och prata med din läkare.

Frågor?

Läs mer om vanliga frågor kring patientens säkerhet här.

Senast granskad mars 2023

Dela denna artikel: