Migrän och arbete: En svår balansgång

En studie med 12 545 migränpatienter i 16 länder, däribland Sverige, fångar migränens inverkan på många aspekter av det dagliga livet. När vi tittar på yrkeslivet ser vi att migrän kan hindra karriärutveckling, begränsa potential och påverka arbetsrelationer.

Migran och min Karriar

Det finns över en miljard människor i världen som lever med migrän. 01
Sjukdomen är bland båda könen vanligast under de mest produktiva vuxna åren. 02

Migrän är en komplex neurologisk sjukdom som kännetecknas av återkommande episoder av smärta. Dessa episoder kan vara mellan 4 och 72 timmar och åtföljs ofta av illamående, kräkningar och synförändringar. 03

Undersökningen Bortom migränen: Ditt sanna jag som utfördes bland 12 545 personer världen över som lever med migrän minst 4 dagar per månad, avslöjar sjukdomens personliga inverkan på många aspekter av människors liv. Då migrän drabbar människor under deras yrkesverksamma år, undersöktes också hur migrän påverkar yrkeslivet för människor som lever med sjukdomen. Faktum är att 56 % av de tillfrågade patienterna uppgav att sjukdomen har påverkat deras karriär. 04

Migrän, och hur det påverkar människors liv, missförstås ofta av arbetsgivare

– David (undersökningsdeltagare) 05.

För nästan en femtedel av de tillfrågade personerna var arbete eller karriär den aspekt av livet som påverkades mest av migränen. 06
Utbildning är en viktig del av vår yrkesutveckling, och är också något som påverkas: nästan hälften av de tillfrågade anser att deras förmåga som student har påverkats negativt. 06
Dessutom angav över en fjärdedel att deras förmåga att studera eller skriva tentor har påverkats.06
En av tio tillfrågade patienter hade tappat hoppet om ett nytt jobb, eftersom de inte kunde söka jobb på grund av migrän. 06

Dessutom, vilket citatet från David visar, känner de som lever med migrän ibland att deras sjukdom missförstås av arbetsgivare eller kollegor. Stigmatiseringen av migrän är också uppenbar. Sex av tio tillfrågade erkänner att de har dolt sin migrän från en arbetsgivare. 06
De allra flesta av de tillfrågade (92 %) angav att sjukdomen hade en negativ inverkan på deras livskvalitet. 06

När det gäller att stödja människor med migrän tror patienter som David att en återgång till utbildning skulle göra skillnad i deras liv. 06
Undersökningen fann att tre av tio patienter skulle vilja att arbetsgivare antog policies för att stödja personer som lever med migrän. 06

Slutsats

Undersökningen Bortom migränen: Ditt sanna jag ger en helhetssyn på den inverkan som migrän har på människors studier, arbete och karriärer. Undersökningen visar att 86 % av de tillfrågade anser att samhället inte tar migrän på allvar. 06

Teva uppmanar samhället att stödja personer med migrän och ge dem möjligheter att tala mer öppet om konsekvenserna av sjukdomen. Genom att prata med familj, vänner och kollegor som lever med denna sjukdom kommer vi inte bara att utbilda oss själva och de omkring oss, utan också belysa migrän och göra sjukdomen mindre mystisk och stigmatiserad, vilket gynnar oss alla.

12 545 migränpatienter i Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Israel, Italien, Mexiko, Nederländerna, Polen, Ryssland, Spanien, Sverige och Storbritannien deltog i en onlineundersökning under november och december 2019. Undersökningen riktade sig till vuxna med migrän som rapporterat minst fyra migrändagar per månad. All text i citattecken är direkta citat från deltagare i studien. Uppgifterna baseras på rapporter från patienter som deltog i undersökningen. Ovanstående är en delvis återgivning av rapporten och bör därför inte åberopas för någon användning.

Se infografik om Migrän och arbete

 
Senast granskad maj 2022

Referenser

 1. Back to contents.

  Key Facts, Headache disorders, WHO. Finns på https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/headache-disorders. Hämtad: 18 maj 2022

 2. Back to contents.

  Lipton RB1, Bigal ME. Migraine: Epidemiology, Impact, and Risk Factors for Progression. Finns på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15833088 Hämtad 27 juni 2020

 3. Back to contents.

  IHS-klassificering – Kriterier för klassificering av migrän.1

 4. Back to contents.

  Uppgifter i filen: InSites Consulting, 2019. Tevas undersökning Beyond Migraine: The Real You. Datainsamling nov–dec 2019

 5. Back to contents.

  Citat hämtat från ett ordagrant svar från en undersökningsdeltagare. En pseudonym har tilldelats deltagaren.

 6. Back to contents.

  Uppgifter i filen: InSites Consulting, 2019. Tevas undersökning Beyond Migraine: The Real You. Datainsamling nov–dec 2019

Dela denna artikel: