Migrän och jag: Den osynliga sjukdomen

En studie med 12 545 migränpatienter I 16 länder, däribland Sverige, visar att människor som lever med migrän inte bara hanterar sjukdomens fysiska symtom, utan även den inverkan som tillståndet har på många aspekter av deras dagliga liv.

OL Migraine & me-social_Sweden.jpg 

Siffrorna är hisnande. Över en miljard människor över hela världen lever med denna sjukdom, vilket gör den till en av världens vanligaste sjukdomar. 01
Migrän är vanligare än diabetes, epilepsi och astma tillsammans 02
, och är bland båda könen vanligast under de mest produktiva vuxna åren. 03
Dessutom drabbar sjukdomen tre gånger så många kvinnor som män. 04
Känner du till sjukdomen som beskrivs?

Migrän är en komplex neurologisk sjukdom som kännetecknas av återkommande episoder av huvudvärk. Dessa episoder kan vara mellan 4 och 72 timmar och åtföljs ofta av illamående, kräkningar och synförändringar. 05

Trots dess utbredning och påverkan är migrän underdiagnostiserad och underbehandlad, och har en direkt påverkan på livet för människor över hela världen. 06

En undersökning utförd på uppdrag av Teva har försökt illustrera den verkliga bördan av migrän, som den upplevs av patienter. Undersökningen Bortom migränen: Ditt sanna jag som utfördes bland 12 545 personer som lever med migrän minst 4 dagar per månad, avslöjar sjukdomens personliga inverkan på många aspekter av människors liv. Som de tillfrågade patienterna berättade för oss påverkar migrän vardagen på ett omvälvande sätt som gör att de inte kan leva livet till fullo.

Jag är ingen superkvinna. Världen fortsätter att snurra även om jag tar mig tid att återhämta mig efter migränen

– Anna (undersökningsdeltagare) 07.

För patienter som Anna kan migrän ta över många aspekter av deras dagliga liv. Även om hälsokonsekvenserna för en patient kan vara uppenbara, kan migränens bredare påverkan på människors liv också vara betydande. Vår undersökning visar att 92 % av patienterna säger att sjukdomen har en negativ inverkan på deras livskvalitet. 08
Dessutom kan kaskadeffekten av migrän ses genom deras sociala interaktioner och yrkesmässiga utveckling: sex av tio undersökningsdeltagare uppgav att deras sociala liv har begränsats och över hälften (56 %) svarade att migrän haft en negativ påverkan på deras karriär. 08

Den globala undersökningen visade också på migränens inverkan på människors dagliga roller, där patienter som Anna uppgav att deras förmåga att idrotta (51 %), ta hand om hemmet (50 %), utöva ett fritidsintresse (49 %) och vara en vän (43 %) hindrades. 08
Att leva med migrän kan också ta ut sin rätt känslomässigt och undersökningen visar att patienter känner sig utmattade (55 %), frustrerade (54 %), deprimerade (40 %) och arga (36 %). 08

Enligt undersökningen kan de som lever med migrän uppleva perioder av isolering på grund av deras oförmåga att delta i enkla, vardagliga aktiviteter. Migränpatienter som Anna hindras från att gå ut (54 %), motionera (45 %) eller till och med åka på semester (28 %). 08
Migrän kan också påverka människors sexuella relationer, över en tredjedel av de tillfrågade lyfter fram detta som ett problem. 08

Slutsats

Undersökningen Bortom migränen: Ditt sanna jag ger en helhetssyn på hur migrän påverkar människor personligen. Undersökningen visar att 86 % av de tillfrågade anser att samhället inte tar migrän på allvar, vilket ger en bild av frustration och isolering. 08

Teva uppmanar samhället att stödja personer med migrän och ge dem möjligheter att tala mer öppet om sjukdomens konsekvenser. Genom att prata med familj, vänner och kollegor som lever med denna sjukdom kommer vi inte bara att utbilda oss själva och de omkring oss, utan också belysa migrän och göra sjukdomen mindre mystisk och stigmatiserad, vilket gynnar oss alla.

12 545 migränpatienter i Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Israel, Italien, Mexiko, Nederländerna, Polen, Ryssland, Spanien, Sverige och Storbritannien deltog i en onlineundersökning under november och december 2019. Undersökningen riktade sig till vuxna med migrän som rapporterat minst fyra migrändagar per månad. All text i citattecken är direkta citat från deltagare i studien. Uppgifterna baseras på rapporter från patienter som deltog i undersökningen. Ovanstående återger bara en del av rapporten och bör därför inte användas som referens.

Se infografik om Migrän och jag

Senast granskad maj 2022

Referenser

 1. Back to contents.

  Key Facts, Headache disorders, WHO. Finns på Key Facts, Headache disorders. Hämtad: 18 maj 2022

 2. Back to contents.

  Migraine Facts, Migraine Research Foundations webbplats. Finns på: Migraine Facts, Migraine Research Foundations webbplats. Hämtad: 27 juni 2020

 3. Back to contents.

  Lipton RB1, Bigal ME. Migraine: Epidemiology, Impact, and Risk Factors for Progression. Finns på: Migraine: Epidemiology, Impact, and Risk Factors for Progression Hämtad 27 juni 2020

 4. Back to contents.

  Fakta och siffror. Migraine Trust. Finns på: Fakta och siffror. Migraine Trust. Hämtad 27 juni 2020

 5. Back to contents.

  IHS-klassificering – Kriterier för klassificering av migrän. 1

 6. Back to contents.

  Moriarty, Mallick-Searle. Diagnosis and treatment for chronic migraine. Finns på: Diagnosis and treatment for chronic migraine Hämtad 27 juni 2020

 7. Back to contents.

  Citat hämtat från ett ordagrant svar från en undersökningsdeltagare. En pseudonym har tilldelats deltagaren.

 8. Back to contents.

  Uppgifter i filen: InSites Consulting, 2019. Tevas undersökning Beyond Migraine: The Real You. Datainsamling nov–dec 2019

Dela denna artikel: