Migrän och min familj: ringar på vattnet

En studie med 12 545 migränpatienter i 16 länder, däribland Sverige, fångar upp migränens inverkan på många aspekter av det dagliga livet. Studien visar att förutom patienterna själva, så påverkas även deras närmsta (partner, barn och föräldrar).

OL My Family_Sweden v2.jpg 

Migrän är ett stort folkhälsoproblem och en av världens vanligaste sjukdomar. 01
Det är vanligare än diabetes, epilepsi och astma tillsammans, och migränattacker kan pågå mellan 4 och 72 timmar och åtföljs ofta av illamående, kräkningar och synförändringar. 02

Migrän kan också ha en betydande inverkan på livet för dem som lever med sjukdomen. En undersökning som utförts på uppdrag av Teva försökte ytterligare illustrera migränens mångfacetterade börda. Undersökningen Bortom migränen: Ditt sanna jag som utfördes bland 12 545 personer som lever med migrän minst 4 dagar per månad, avslöjar sjukdomens personliga inverkan på många aspekter av människors liv. En av de starkaste lärdomarna från undersökningen är den effekt som migrän har på familjen, och i synnerhet livet för migränpatienternas barn.

Det kan vara tufft att inte kunna göra allt du behöver för dina barn

– Maria (undersökningsdeltagare) 03

Som citatet från Maria antyder kan människor som lever med migrän möta betydande utmaningar när de försöker balansera sin migrän med familjelivet. Till exempel sa majoriteten av de tillfrågade att, bortsett från sig själva, var deras partner (68 %) och barn (55 %) mest påverkade av deras migrän. 04
Effekten på föräldraskapet kan vara förödande: sex av tio av de föräldrar i undersökningen som lever med migrän säger att sjukdomen har påverkat deras förmåga att ge ovillkorligt föräldrastöd till sina barn. 04

Dessutom, som Marias ord ovan vittnar om, kan migrän ha en långtgående kaskadeffekt som påverkar många aspekter av familjelivet. Fyra av tio föräldrar sa att sjukdomen hade påverkat deras barns förmåga att leva ett bekymmersfritt liv, 04
medan 44 % av de tillfrågade sa att sjukdomen hade påverkat deras barns allmänna känslotillstånd. 04
Ett barns pedagogiska framsteg är inte heller immuna mot den potentiella påverkan, vilket man kan se på att över en fjärdedel av de tillfrågade noterade att deras barns skolresultat drabbades negativt av migränen. 04

Migrän kan utgöra en betydande emotionell börda för dem som lever med det, och nästan fyra av tio patienter säger att sjukdomen har påverkat deras förhållande till familjemedlemmar. 04
Nästan hälften av de tillfrågade säger att de har dolt migrän från en familjemedlem och kanske försöker bespara dem pressen och oron över att en närstående ska få ett migränanfall. 04

Den globala undersökningen belyser också effekterna inom familjen för patienter som Maria. Av de tillfrågade uppgav respondenterna att deras förmåga att ta hand om hemmet (50 %), vara partner (45 %) och ta hand om barn (38 %) hindras på grund av sjukdomen. 04
Patienter refererade till tips och knep för att organisera hemmet (33 %) och laga enkla och snabba måltider (28 %) som verktyg som kan göra skillnad i deras hemmaliv. 04

Slutsats

Undersökningen Bortom migränen: Ditt sanna jag ger en helhetssyn på migränens inverkan på patientens familj och de ringar på vattnet den kan ha på alla inblandade. Undersökningen visar att 86 % av de tillfrågade anser att samhället inte tar migrän på allvar, vilket ger en bild av frustration och isolering. 04

Teva uppmanar samhället att stödja personer med migrän och ge dem möjligheter att tala mer öppet om sjukdomens konsekvenser. Genom att prata med familj, vänner och kollegor som lever med migrän kommer vi inte bara att utbilda oss själva och de omkring oss, utan också belysa migrän och göra sjukdomen mindre gåtfull och stigmatiserad, vilket gynnar oss alla.

12 545 migränpatienter i Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Israel, Italien, Mexiko, Nederländerna, Polen, Ryssland, Spanien, Sverige och Storbritannien deltog i en onlineundersökning under november och december 2019. Undersökningen riktade sig till vuxna med migrän som rapporterat minst fyra migrändagar per månad. All text i citattecken är direkta citat från deltagare i studien. Uppgifterna baseras på rapporter från patienter som deltog i undersökningen. Ovanstående återger bara en del av rapporten och bör därför inte användas som referens.

Se infografik om Migrän och min familj

Senast granskad maj 2022

Referenser

 1. Back to contents.

  Key Facts, Headache disorders, WHO. Finns på https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/headache-disorders. Hämtad: 18 maj 2022

 2. Back to contents.

  Migraine Facts, Migraine Research Foundations webbplats. Finns på: https://www.migrainetrust.org/about-migraine/migraine-what-is-it/facts-figures/. Hämtad: 27 juni 2020

 3. Back to contents.

  Citat hämtat från ett ordagrant svar från en undersökningsdeltagare. En pseudonym har tilldelats deltagaren. Uppgifter i filen: InSites Consulting, 2019.

 4. Back to contents.
  Uppgifter i filen: InSites Consulting, 2019. Tevas undersökning Beyond Migraine: The Real You. Datainsamling nov–dec 2019

Dela denna artikel: