Patienternas perspektiv: Migrändiagnos och behandlingsresa

Dela denna artikel:

Download PDF version

En studie med 12 545 patienter i 16 länder återger hur migrän påverkar många aspekter i det dagliga livet. Patienterna i studien levde med migrän minst 4 dagar i månaden. Studien visade att det ibland tog lång tid att få en korrekt diagnos och att få rätt behandling.

För de över 1 miljard människor som lever med migrän över hela världen kan sjukdomen ha en betydande inverkan på deras dagliga liv. 01 Sjukdomen är underdiagnostiserad och underbehandlad över hela världen, vilket delvis kan tillskrivas feldiagnostisering och patienters förväntningar på dåliga behandlingsresultat. 02 

En undersökning som utfördes på uppdrag av Teva försöker ytterligare illustrera migränens verkliga börda. Undersökningen Bortom migrän: Ditt sanna jag som utfördes med 12 545 personer (som lever med migrän minst 4 dagar per månad) i 16 länder, avslöjade sjukdomens inverkan på många aspekter av människors liv. Den globala undersökningen omfattade många teman, inklusive en titt på patienters erfarenheter av att leva med migrän, och pekade på de diagnos- och behandlingsprocesser som för närvarande genomförs av vårdpersonal över hela världen.

”Att få diagnosen och påbörja förebyggande behandling förändrade mitt liv” Erika (undersökningsdeltagare) 03

Som citatet från Erika indikerar kan behandlingar vitalisera patienters liv när det kommer till att hantera migrän. Undersökningen fann att en majoritet av patienterna (61 %) var nöjda med sin behandlande läkare, vilket underströk den positiva roll som vårdpersonal spelar för att stödja personer som lever med migrän. 04 Men majoriteten av de tillfrågade hade en lång väg till diagnos, då nästan hälften (47 %) angav att de var tvungna att vänta i över tre år mellan sina första symtom och den faktiska migrändiagnosen. 05 För en av tio patienter är väntetiden över tio år. 06 Denna fördröjning kan orsaka ytterligare stress och oro för personer som lever med migrän, och forskningen visar att majoriteten av patienterna känner sig frustrerade på grund av sjukdomen. 07

Patientupplevelsen kan förvärras ytterligare på grund av en liknande fördröjning av behandlingen. 08 Enligt undersökningen fick nästan en tredjedel vänta i mer än tre år mellan diagnosen och behandlingen. 09 En majoritet av de tillfrågade patienterna (59 %) instämmer med Erikas upplevelse, vilket tyder på att de är nöjda med sin nuvarande ordinerade medicin. 09 Patienterna uttryckte dock en blandad nivå av tillfredsställelse med sin ordinerade akuta (58 %) och förebyggande (51 %) medicinering. 09

På frågan om vad som skulle göra den största skillnaden för människor med migrän, tror fyra av tio patienter att tillhandahålla tillräckligt med pengar för behandling i sjukvården (41 %) och mer pengar till forskning om sjukdomen (33 %) skulle vara mest effektivt. 09

Slutsats

Undersökningen Bortom migrän: Ditt sanna jag ger en helhetssyn på den inverkan som migrän har på människors liv och lyfter fram den övergripande positiva och viktiga roll som vårdpersonal har under patienternas migränupplevelse. Genom att visa förståelse för hur plågsamt och funktionsnedsättande migrän är, kan vårdpersonal säkerställa att patienter behandlas med medkänsla och omsorg, och får snabb diagnos och behandling, så att de potentiellt kan åtnjuta ökad livskvalitet.

Teva uppmanar hela samhället att stödja personer med migrän och ge dem möjligheter att tala mer öppet om konsekvenserna av sjukdomen. Genom att prata med familj, vänner och kollegor som lever med denna sjukdom kommer vi inte bara att utbilda oss själva och de omkring oss, utan också belysa migrän och göra sjukdomen mindre mystisk och stigmatiserad, vilket gagnar oss alla.


12 545 migränpatienter i Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Israel, Italien, Mexiko, Nederländerna, Polen, Ryssland, Spanien, Sverige och Storbritannien deltog i en online-undersökning under november och december 2019 som riktade sig till vuxna med migrän som rapporterat minst fyra migrändagar per månad. All text i citattecken är direkta citat från deltagare i studien. Uppgifterna baseras på rapporter från patienter som deltog i undersökningen. Ovanstående återger bara en del av rapporten och bör därför inte användas som referens.


Senast granskad maj 2022

Referenser

 1. Back to contents.

  The global prevalence of headache, The Journal of Headache and Pain. Finns på The global prevalence of headache. Hämtad: 18 maj 2022

 2. Back to contents.

  Moriarty, Mallick-Searle. Diagnosis and treatment for chronic migraine. Finns på: Diagnosis and treatment for chronic migraine Hämtad: 21 augusti 2020

 3. Back to contents.

  Citat hämtat från ett ordagrant svar från en undersökningsdeltagare. En pseudonym har tilldelats deltagaren.

 4. Back to contents.

  Uppgifter i filen: InSites Consulting, 2019. Tevas undersökning Beyond Migraine: The Real You. Datainsamling nov–dec 2019

 5. Back to contents.

  Uppgifter i filen: InSites Consulting, 2019. Tevas undersökning Bortom migrän: Ditt sanna jag. Datainsamling nov–dec 2019

 6. Back to contents.

  Uppgifter i filen: InSites Consulting, 2019. Tevas undersökning Bortom migrän: Ditt sanna jag. Datainsamling nov–dec 2019

 7. Back to contents.

  Uppgifter i filen: InSites Consulting, 2019. Tevas undersökning Bortom migrän: Ditt sanna jag. Datainsamling nov–dec 2019

 8. Back to contents.

  Moriarty, Mallick-Searle. Diagnosis and treatment for chronic migraine. Finns på: Diagnosis and treatment for chronic migraine Hämtad: 21 augusti 2020

 9. Back to contents.

  Uppgifter i filen: InSites Consulting, 2019. Tevas undersökning Bortom migrän: Ditt sanna jag. Datainsamling nov–dec 2019