Vårdpersonalens positiva roll inom migränvård

Dela denna artikel:

Download PDF version

En studie med 12 545 patienter i 16 länder återger hur migrän påverkar många aspekter i det dagliga livet. Patienterna i studien levde med migrän minst 4 dagar i månaden. Studien visade att patienterna i allmänhet var nöjda med vårdpersonalen som behandlade deras migrän, men de såg också utrymme för förbättringar.

Migrän är en funktionsnedsättande neurologisk sjukdom som orsakar fysiska, känslomässiga och samhälleliga bördor över hela världen. 01 Den är vanligare än diabetes, epilepsi och astma tillsammans, 02 och är vanligast bland båda könen under de mest produktiva vuxna åren. 03

En undersökning som utfördes på uppdrag av Teva försöker ytterligare illustrera migränens verkliga börda. Undersökningen Bortom migrän: Ditt sanna jag som utfördes med 12 545 personer (som lever med migrän minst 4 dagar per månad) i 16 länder, avslöjade sjukdomens inverkan på många aspekter av människors liv. De som sökte medicinskt stöd förlitade sig på expertis och stöd från vårdpersonal.

Den globala undersökningen omfattade många teman, inklusive att undersöka patienters erfarenheter av migrän, relation till vårdpersonal och deras tillfredsställelse med nuvarande behandlingar.

”Migrän är hemskt, men det finns behandlingar och specialister som kan hjälpa till” – Martin (undersökningsdeltagare) 04

Undersökningen Bortom migrän: Ditt sanna jag fann att patienter som Martin ser till vårdpersonal som en källa till stöd. En majoritet av de tillfrågade patienterna (61 %) var nöjda med sin behandlande läkare, vilket underströk den positiva roll som vårdpersonal spelar för att stödja personer som lever med migrän. 05 När de tillfrågades ytterligare om olika aspekter av sin vård gav de tillfrågade en övergripande positiv bedömning av vårdpersonalens prestation, där 76 % sa att deras läkare förstår deras migräntillstånd väl. 05 Dessutom anser tre fjärdedelar av de tillfrågade att deras behandlande läkare tar deras migrän på största allvar. 05 Sjukvården får också ytterligare positiva svar av över två tredjedelar av patienterna som anser att deras läkare är välinformerad om de senaste migränbehandlingarna. 05

Patienterna i undersökningen noterade dock ett visst utrymme för förbättringar, då nästan hälften av de tillfrågade (46 %) uppgav att vårdpersonal som är bättre utbildade om migrän skulle göra den största skillnaden i patienternas liv. 05 När det gäller behandlingar angav majoriteten (59 %) av de tillfrågade att de var nöjda med sin ordinerade medicin. 05

Den globala undersökningen belyser också den bredare roll som de som lever med migrän tycker att sjukvården borde spela, och majoriteten av patienterna anser att vårdpersonal bör ta mer ansvar för att lyfta fram den inverkan som migrän har och stödja människor som lever med migrän. 05

Slutsats

Undersökningen Bortom migrän: Ditt sanna jag ger en helhetssyn på den inverkan som migrän har på människors liv och lyfter fram den positiva och viktiga roll som vårdpersonal har under patienternas migränresa. Genom att visa förståelse för hur plågsamt och funktionsnedsättande migrän är, kan vårdpersonal säkerställa att patienter behandlas med medkänsla och omsorg, och behandla patienten och inte bara sjukdomen, så att patienten potentiellt kan åtnjuta ökad livskvalitet.

Teva uppmanar hela samhället att stödja personer med migrän och ge dem möjligheter att tala mer öppet om konsekvenserna av sjukdomen. Genom att prata med familj, vänner och kollegor som lever med denna sjukdom kommer vi inte bara att utbilda oss själva och de omkring oss, utan också belysa migrän och göra sjukdomen mindre mystisk och stigmatiserad, vilket gagnar oss alla.


12 545 migränpatienter i Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Israel, Italien, Mexiko, Nederländerna, Polen, Ryssland, Spanien, Sverige och Storbritannien deltog i en online-undersökning under november och december 2019 som riktade sig till vuxna med migrän som rapporterat minst fyra migrändagar per månad. All text i citattecken är direkta citat från deltagare i studien. Uppgifterna baseras på rapporter från patienter som deltog i undersökningen. Ovanstående återger bara en del av rapporten och bör därför inte användas som referens.


Senast granskad maj 2022

Referenser

 1. Back to contents.

  David Borsook, David W. Dodick. Taking the headache out of migraine. Finns på: Taking the headache out of migraine Hämtad: 21 augusti 2020

 2. Back to contents.

  Migraine Facts, Migraine Research Foundations webbplats. Finns på: Migraine Facts, Migraine Research Foundations webbplats. Hämtad: 27 juni 2020

 3. Back to contents.

  Lipton RB1, Bigal ME. Migraine: Epidemiology, Impact, and Risk Factors for Progression. Finns på: Migraine: Epidemiology, Impact, and Risk Factors for Progression Hämtad 27 juni 2020

 4. Back to contents.

  Citat hämtat från ett ordagrant svar från en undersökningsdeltagare. En pseudonym har tilldelats deltagaren.

 5. Back to contents.

  Uppgifter i filen: InSites Consulting, 2019. Tevas undersökning Bortom migrän: Ditt sanna jag. Datainsamling nov–dec 2019.